Правила и условия

1. ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНИ

Printery - е търговското наименование на SC MODAC HOLDING SRL, юридическо лице с румънска националност, със седалище в Букурещ, сектор 4, Sos Berceni no. 96, със заповеден номер в ТР J40/11536/2021 , единен данъчен регистрационен код RO 44538355 .

Продавач – Печатница.

Купувач – физическо/юридическо лице или всяко юридическо лице, което създава акаунт в Сайта и прави Поръчка.

Клиент – физическо/юридическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всяко средство за комуникация, предоставено от Printery (електронно, телефонно и т.н.) или въз основа на съществуващо потребителско споразумение между Printery и него и което изисква създаване и използване на АКАУНТ.

Потребител – всяко физическо/юридическо лице, регистрирано на Сайта, което чрез завършване на процеса на създаване на Акаунт се е съгласило със специфичните за сайта клаузи в раздел Общи условия.

Псевдоним – псевдоним, с който даден Потребител/Клиент/Купувач може да добавя Съдържание към Сайта. Псевдонимът се свързва с информацията в сайта на Потребителя/Клиента/Купувача под името „Потребителско име“.

Акаунт - разделът на Сайта, състоящ се от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да подаде Поръчка и който съдържа информация за Клиента/Купувача и историята на Купувача в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др. .).

Предпочитани (списък с желания) – раздел на Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създава свои списъци.

Уебсайт - домейнът www.printery.ro и неговите поддомейни.

Поръчка – електронен документ, който действа като форма на комуникация между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът предава на Продавача, чрез Сайта, своето намерение да закупи Стоки от Сайта.

Стоки - всеки продукт, включително документите, посочени в Поръчката, които Продавачът предоставя на Купувача в резултат на сключения Договор.

Кампания – актът на излагане с търговска цел на ограничен брой Стоки с ограничен и предварително определен склад за ограничен период от време, определен от Продавача.

Договор – представлява договор, сключен от разстояние между Продавача и Купувача, без едновременното физическо присъствие на Продавача и Купувача.

Съдържание
• цялата информация на сайта, която може да бъде посетена, прегледана или достъпна по друг начин чрез използване на електронно устройство;
• съдържанието на всеки имейл, изпратен до Купувачите от Продавача чрез електронни средства и/или всякакви други налични средства за комуникация;
• всякаква информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител/сътрудник на Продавача, Купувача, съгласно посочената или не от него информация за контакт;
• информация, свързана със Стоките и/или тарифите, прилагани от Продавача за определен период;
• данни, свързани с Продавача, или други привилегировани данни на Продавача.

Становище - оценка, написана от собственика или бенефициента на продукт, оценка въз основа на личен опит и способността му да прави качествени коментари и да казва дали продуктът отговаря или не на спецификациите, посочени от производителя.

Рейтинг – начин за изразяване на степента на удовлетвореност на Потребител/Клиент/Купувач по отношение на даден продукт. Оценката се изразява под формата на звезди, всеки продукт може да получи резултат от една звезда до пет звезди. Тази степен на удовлетворение винаги ще бъде свързана с мнението, написано от Потребителя/Клиента/Купувача за даден продукт.

Коментар – ​​оценка или наблюдение с критична цел, от страна на Становище или друг коментар.

Документ – настоящите Общи условия.

Бюлетин – средство за периодична, изключително електронна информация, съответно електронна поща (e-mail, SMS) за Стоките и/или промоциите, извършвани от Продавача в определен период, без ангажимент от страна на Продавача по отношение на информацията, съдържаща се там.

Транзакция – събиране или възстановяване на сума, произтичаща от продажбата на Стока от Печатницата на Купувача, чрез използване на услугите на картовия процесор, договорен от Продавача, независимо от метода на доставка.

Спецификации – всички спецификации и/или описания на Стоките, както са посочени в тяхното описание.

2. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

2.1. С регистрирането на Поръчка в Сайта, Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон или електронна поща), чрез която Продавачът осъществява своите търговски операции.

2.2. Уведомлението, получено от Купувача, след извършване на Поръчката, има ролята на информация и не представлява приемане на Поръчката. Това уведомяване се извършва по електронен път (e-mail) или по телефона.

2.3. При основателни причини Продавачът си запазва правото да променя количеството на Стоките в Поръчката. Ако промени количеството Стока в Поръчката, той ще уведоми Купувача на имейл адреса или на телефонния номер, предоставен на Продавача при подаване на Поръчката, и ще върне заплатената сума.

2.4. Договорът се счита за сключен между Продавача и Купувача в момента, в който Купувачът получи от Продавача, чрез имейл и/или SMS, уведомлението за изпращане на Поръчката.

2.5. Документът и информацията, предоставени от Продавача на Сайта, ще формират основата на Договора, допълнен от гаранционния сертификат, издаден от Продавача.

3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

3.1. Достъпът за извършване на поръчка е разрешен на всеки клиент/купувач.
По основателни причини Printery си запазва правото да ограничи достъпа на Клиента/Купувача с цел извършване на поръчка и/или до някои от приетите методи на плащане, ако прецени, че въз основа на поведението или дейността на Клиента/Купувача на сайта, неговите действия могат да навредят на Printery по какъвто и да е начин. Във всеки един от тези случаи Клиентът/Купувачът може да се свърже с Отдела за връзки с клиенти на Printery, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки.

3.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директно взаимодействие с него или чрез адресите, посочени в секцията „контакти“ на Сайта. Продавачът има свободата да управлява получената информация, без да е необходимо да предоставя обосновки за това.

3.3 В случай на необичайно голям обем трафик, идващ от интернет мрежа, Printery си запазва правото да поиска от Клиентите/Купувачите да въвеждат ръчно кодове за проверка на captcha, за да защити информацията на сайта.

3.4. Печатницата може да публикува на Сайта информация за Стоки и/или промоции, практикувани от нея, в рамките на определен период от време и в рамките на наличния склад.

3.5. Всички цени, свързани със Стоките, представени на Сайта, са изразени в RON (RON) и включват ДДС

3.6. В случай на онлайн плащания, Продавачът не носи/не може да носи отговорност за каквито и да било други допълнителни разходи, поети от Купувача, включително, но не само, такси за конвертиране на валута, прилагани от банката издател на неговата карта, в случай че валутата на издателя се различава от RON. Купувачът е единствено отговорен за това действие.

3.7. Цялата информация, използвана за описание на Стоките, налични на Сайта (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / и др.), не представлява договорно задължение от страна на Продавача, а се използва изключително за презентационни цели.

3.8. След 14 (четиринадесет) дни от покупката на Стока, Купувачът ще бъде помолен да регистрира Становище, свързано със закупената Стока. Заявката ще бъде изпратена на имейл адреса, въведен от Купувача в Акаунта. По този начин Купувачът допринася за информирането на други възможни Потребители/Клиенти/Купувачи на Сайта и участва активно в разработването на нови Услуги и в детайлизирането на характеристиките на Стоките възможно най-пълно.

4. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Съдържанието, както е дефинирано в преамбюла, включително, но не само лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представено на сайта, са изключителна собственост на Printery, която е с всички права получени в тази връзка пряко или непряко (чрез лицензи за използване и/или публикуване), са запазени.

4.2. На Клиента/Купувача не е разрешено да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети страни, модифицира и/или променя по друг начин, използва, свързва към, показва, включва каквото и да е Съдържание в какъвто и да е контекст, различен от първоначално предвидения от Printery, включва каквото и да е Съдържание извън Сайта премахване на знаците, обозначаващи авторските права на Printery върху Съдържанието, както и участие в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, направени чрез възпроизвеждане, модифициране или показване на Съдържанието, освен с изричното писмено съгласие на Printery.

4.3. Всяко Съдържание, до което Клиентът/Купувачът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, е предмет на Документа, ако Съдържанието не е придружено от конкретно и валидно потребителско споразумение, сключено между Printery и него, и без никаква имплицитна гаранция или изрично формулиран от Printery с позоваване на това съдържание.

4.4. Клиентът/Купувачът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични или некомерсиални цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на Документа.

4.5. Ако Printery предостави на Клиента/Купувача правото да използва, във формата, описана в отделно потребителско споразумение, определено съдържание, до което Клиентът/Купувачът има или получава достъп след това споразумение, това право се разпростира само върху това или онези съдържания, определени в споразумението, само по време на съществуването му или това съдържание на сайта или периода, определен в договора, съгласно определените условия, ако съществуват и не представляват договорен ангажимент от страна на Printery за съответния Клиент/Купувач. или всяко друго трето лице, което има/получава достъп до това прехвърлено съдържание по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин от това съдържание, по време или след изтичане на потребителското споразумение.

4.6. Никакво Съдържание, предадено на Клиента или Купувача чрез каквито и да е средства за комуникация (електронни, телефонни и т.н.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или преглед, не представлява договорно задължение от страна на Printery и/или служителя /служител на Printery, който е посредничил при трансфера на Съдържание, ако съществува, във връзка с това съдържание.

4.7. Всяко използване на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от този Документ или от потребителското споразумение, което го придружава, ако съществува, е забранено.

5. ПОРЪЧАЙТЕ

5.1. Клиентът/Купувачът може да прави Поръчки на Сайта, като добави желаните Стоки в количката за пазаруване и завърши Поръчката чрез плащане по един от изрично посочените методи. Веднъж добавена в количката за пазаруване, дадена стока е налична за покупка, стига да има наличност за нея. Добавянето на Стока в количката за пазаруване, при липса на завършване на Поръчката, не води до регистрация на поръчка, нито имплицитно автоматично резервиране на Стоката.

5.2. С попълването на Поръчката Купувачът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупка, са верни, пълни и верни към датата на подаване на Поръчката.

5.3. С попълването на Поръчката, Купувачът се съгласява, че Продавачът може да се свърже с него, по всички налични / договорени от Продавача средства, във всяка ситуация, в която е необходимо да се свържете с Купувача.

5.4. Продавачът може да анулира поръчката, направена от Купувача, след предварително уведомление, адресирано до Купувача, без последващо задължение на която и да е от страните към другата или без никоя страна да може да претендира обезщетение за вреди от другата в следните случаи:
5.4.1. неприемане от банката издател на картата на Купувача, на транзакцията, в случай на онлайн плащане;
5.4.2. анулиране на транзакцията от картов процесор, одобрен от Printery, в случай на онлайн плащане;
5.4.3. предоставените от Клиента/Купувача данни на Сайта са непълни и/или неверни;

5.5. Ако Клиентът/Купувачът поиска отказ от Договора в рамките на законовия срок за отказ от договора, той трябва да върне и всички подаръци, придружаващи съответния продукт. Ако Поръчката бъде платена, Продавачът ще възстанови сумата в рамките на максимум 14 (четиринадесет) дни от датата на информиране на Продавача от Купувача за решението му да се откаже от Договора. Сумата ще бъде върната, както следва:
5.5.1. за Поръчки, платени с онлайн карта -> чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е извършено плащането;
5.5.2. за Поръчки платени с Оп/Наложен платеж/Банкова карта-> по банков път;
5.5.3. стоките ще бъдат върнати по същия начин, по който са били доставени и правилно опаковани. Клиентът/Купувачът поема преките разходи, свързани с връщането на продуктите.

5.6. Продавачът ще може да отложи възстановяването на сумата до получаване на продадените Стоки или до получаване на доказателство, според което те са били изпратени, в случай че не е предложил да си върне Стоките сам (последната дата ще бъдат взети).

5.7. В случай, че Стока, поръчана от Купувача, не може да бъде доставена от Продавача, последният ще информира Клиента/Купувача за този факт и ще върне по сметката на Купувача еквивалентната стойност на Стоката, в рамките на максимум 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е узнал за този факт или от датата, на която Купувачът е изразил изрично намерението си за разваляне на Договора.

6. СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ОСИГУРЕНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ

6.1. Следните са изключени от правото на отказ от договора:
6.1.1. доставката на Стоки, направени съгласно спецификациите, представени от Купувача или ясно персонализирани;
6.1.2. предоставянето на запечатани Стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения за защита на здравето или хигиена и които са били използвани от Купувача (спали, измити и т.н.);

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Информация от всякакво естество, предоставена от Купувача/Клиента на Продавача, ще остане собственост на Продавача.

7.2. Купувачът/Клиентът няма да прави публично изявление, промоция, съобщение за пресата или какъвто и да е друг начин за разкриване на информация пред трети страни относно Поръчката/Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

7.3. Изпращайки информация или материали чрез този сайт, вие предоставяте на Продавача неограничен и неотменим достъп до тях, правото да използва, възпроизвежда, показва, променя, предава и разпространява тези материали или информация. Вие също така се съгласявате, че Продавачът може свободно да използва, в свой интерес, тези идеи, концепции, ноу-хау или техники, които сте ни изпратили чрез Сайта. Printery няма да бъде предмет на задължения по отношение на поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

7.4. Регистрирайки се в базата данни на Printery, Клиентът/Купувачът дава изрично съгласие, в рамките на действащото законодателство, да се свързват с него трети лица, партньори на Printery: доставчици на маркетингови услуги, други доставчици на услуги; държавни, държавни агенции или застрахователни асоциации, когато специалното законодателство предвижда това; други компании, с които Printery може да разработи съвместни програми за наддаване на пазара на стоки и др.

8. РЕКЛАМА

8.1. Бюлетините на Printery се изпращат директно от Printery или се изпращат чрез специализирани партньори, одобрени от Printery. По този начин се гарантира поверителността и сигурността на информацията.

8.2. Когато Клиентът създаде Акаунт в Сайта, той има възможност да изрази своето съгласие относно получаването на бюлетини. Опцията по отношение на издаденото от Клиента споразумение може да бъде променена по всяко време, като се свържете с Printery в тази връзка.

8.3. Отказът от получаване на бюлетини от Клиента или Купувача може да бъде направен по всяко време, като се използва секцията Бюлетин на уебсайта;

8.4. Отказът от получаване на бюлетини не означава отказ от приемането на този документ.

9. ФАКТУРАНЕ - ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на Стоките, показани на уебсайта www.printery.ro, включват ДДС съгласно действащото законодателство.

9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка. Продавачът издава фактура на Купувача за доставените Стоки, като задължението на Купувача е да предостави цялата необходима информация за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

9.3. Продавачът ще изпрати на Купувача фактурата, свързана с Поръчката, съдържаща Стоки, продадени от Printery, в пакета или по електронна поща, на имейл адреса, посочен от Купувача в неговия акаунт.

9.4. За коректно съобщаване на фактурата, свързана с Поръчката, Купувачът има задължението да актуализира данните на своя Акаунт толкова често, колкото е необходимо, и да има достъп до информацията и документите, свързани с всяка Поръчка, съществуващи в Акаунта.

9.5. Чрез този метод на комуникация Купувачът, влизайки в своя Акаунт, ще има запис на фактурите, издадени от Printery, като ще може да ги запазва и архивира по всяко време и по какъвто пожелае начин.

9.6. С изпращането на Поръчката Купувачът изразява съгласието си да получава фактурите в електронен формат, като ги добавя към Акаунта чрез принтер или по електронна поща на имейл адреса, посочен в неговия Акаунт.

9.7. В случай, че тази информация не е налична за повече от 48 (четиридесет и осем) часа в Акаунта, моля, уведомете ни за този въпрос на имейл адрес: contact@printery.ro.

9.8 Данните за платежната карта на Клиента/Потребителя/Купувача няма да бъдат достъпни за Printery, нито ще бъдат съхранявани от Printery или от процесора за обработка на плащанията, интегриран в сайта, а само от институцията за оторизация на транзакциите или друг упълномощен субект за предоставяне на идентификация на картата услуги за съхранение на данни, за чиято самоличност Клиентът/Потребителят/Купувачът ще бъде информиран, преди въвеждането на данните.

9.9 В определени случаи, за да се запази сигурността на Транзакциите, при регистриране на Поръчката, Купувачът ще бъде помолен да разреши плащането чрез повторно въвеждане на паролата, свързана с Акаунта, или използване на пръстов отпечатък в случай на мобилни терминали, които имат това съоръжение.

9.10 От съображения за сигурност на транзакцията, Клиентът/Потребителят/Купувачът се съветва да не остава влязъл в сайта и да не задава опцията за автоматично влизане на мобилни устройства. Разкриването на паролата за достъп до акаунта не е позволено и се препоръчва използването на парола със силен защитен знак (напр.: да съдържа поне осем знака, включително главни букви, малки букви, цифри и специални знаци).

10. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава да достави Стоките по куриерската система от врата до врата на Купувача.

10.2 Обичайният срок за доставка е 2-3 работни дни, като в изключителни случаи може да бъде удължен със съгласие на клиента, но не по-късно от 30 дни от датата на поръчката. Доставката е безплатна, ако стойността на поръчката надвишава 300 леи. Ако стойността на поръчката е под 300 леи, цената на доставката е 16 леи в куриерската система.

Printery не носи отговорност за закъснения или анулиране на доставки на поръчани продукти, ако те са причинени от причини извън контрола на Printery, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични актове, протести, бунтове , граждански безредици или други форсмажорни пречки, съгласно разпоредбите на румънското законодателство, приложимо и в сила към момента на потвърждаване на поръчката.

10.3. Продавачът ще осигури правилното опаковане на Стоките и ще осигури предаването на придружаващите документи.

10.4. Продавачът ще доставя Стоките и Услугите само на територията на Румъния.

11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СТОКИ

Собствеността върху Стоките ще бъде прехвърлена при доставка, след като плащането е извършено от Купувача на мястото, посочено в Поръчката (подразбира се като доставка - подписът за получаване на транспортния документ, предоставен от куриера, или подписът за получаване на данъка фактура в случай на доставки, извършени от служители на Продавача) .

12. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, които Купувачът или трета страна може да претърпи в резултат на изпълнение от Продавача на някое от задълженията си по Поръчката и за щети, произтичащи от използването на Стоките след доставка и по-специално за тяхната загуба.

Със създаването и използването на Акаунта, Клиентът/Потребителят/Купувачът поема отговорност за запазване на поверителността на данните в Акаунта (потребител и парола) и за управление на достъпа до Акаунта и, до степента, разрешена от действащото законодателство, носи отговорност за дейността, извършвана през Акаунта или .

Чрез създаването на Акаунт и/или използването на Съдържанието и/или извършването на Поръчки, Клиентът/Потребителят/Купувачът изрично и недвусмислено приема Общите условия на Сайта в последната актуализирана версия, която е съобщена в рамките на Сайта, съществуваща на датата акаунтът е създаден и/или използването на съдържанието и/или датата на извършване на поръчката.

След създаването на Акаунта, използването на Съдържанието е еквивалентно на приемането на промените, направени в Общите условия на сайта и/или актуализираните версии на Правилата и условията на сайта.
Правилата и условията на уебсайта могат да бъдат променяни по всяко време от Printery, като те са противопоставими на Клиентите / Потребителите / Купувачите от датата на показването им на уебсайта. Приемането на Общите условия на сайта се потвърждава чрез поставяне на отметка в съответното квадратче на сайта и/или чрез изпращане на поръчката и/или извършване на онлайн плащане.

13. РЕГИСТРАЦИЯ НА МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ

Регистрацията на Мнения, Коментари, може да се извърши от Потребители/Клиенти/Купувачи, в секция „Мнения”. Писмената информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнася до характеристиките и начина на използване на даден продукт.

При регистриране на определено Мнение/Коментар на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите предоставят на Продавача неизключителен, постоянен, неотменим, териториално неограничен лиценз и му дават правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространяват и показват това съдържание.

Всеки Потребител/Клиент/Купувач при регистриране на Мнение/Коментар в посочените раздели се задължава да спазва следните правила:

- да се отнася само до характеристиките и/или начина на използване на даден продукт, като избягва информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (цена или промоционални оферти) или информация, свързана с начина, по който се изпълнява Поръчката;
- да се използва само румънски език. Допускат се и думи или изрази, които, въпреки че не се считат за румънски, са широко използвани във всички среди, свързани със съответната област (напр.: TC, GSM);
- да използва подходящ, необиден език, без термини, които могат да обидят или засегнат всеки друг Потребител/Клиент/Купувач;
- да гарантират, че въведената от тях информация е реалистична, правилна, неизмамна и в съответствие с приложимите закони, като по този начин зачита правата на други страни, авторско право, търговска марка, лиценз или други права на собственост, публичност или поверителност;
- да използвате това средство само за комуникация или получаване на допълнителни подробности за определен продукт на сайта, без да се позовавате на други компании, които насърчават продажбата и покупката на продукти;
- да не предоставя или изисква по никакъв начин и в каквато и да е степен лични данни (данни за контакт, информация за доставка или домашен адрес, телефонни номера, имейл адреси, име и/или фамилия и др.) или всяка друга информация, която може определя разкриването на тези лични данни;
- да не въвежда информация и/или подробности за URL адреси (линкове) от други търговски сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача;
- да не прави опити за измама на предоставяните от Продавача услуги или да публикува мнения/коментари, които съдържат рекламни материали;
- да не използва Мнение/Коментар като средство за комуникация с Продавача, в този смисъл ще се използват данните за контакт на Продавача, регистрирани на Сайта.

В допълнение към реалистична критична оценка, при регистриране на мнение, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и съответна Оценка за съответния продукт или услуга. Мненията, заедно със съответните им оценки, ще повлияят на общата оценка на продукта или услугата, число, което се появява в скоби до тяхното заглавие. Така мнение, придружено с висок рейтинг, води до повишаване на общия рейтинг, а мнение, придружено с малък рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

Когато дадено мнение или коментар е маркирано от Потребител/Клиент/Купувач като неподходящо съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание се преглежда внимателно от Продавача, за да се определи дали нарушава Общите условия на сайта.

Ако Продавачът установи повтарящи се нарушения на Общите условия, той си запазва правото да спре възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да въвежда мнения или коментари в раздел „Мнения“.

За уведомления или жалби, свързани със закупената Стока, Купувачите имат на разположение формата за уведомяване на Уебсайта: https://printery.ro/contact Максималният срок за разрешаване на жалби или уведомления е 30 календарни дни от тяхното получаване.

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. Съгласно изискванията на Закон бр. 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, изменен и допълнен, Printery има задължението да управлява при безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте .

14.2. Целта на събирането на данни е: информиране на Клиентите/Купувачите относно състоянието на техния акаунт, информиране на Купувачите относно развитието и статуса на Поръчките, оценка на Стоки, търговска дейност, промоция на Стоки, маркетинг, реклама, медии, административни, развойни, изследователски пазар, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите и поведение на клиент/купувач.

14.3. С попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, Купувачът декларира и безусловно приема, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Printery и дава своето изрично и недвусмислено съгласие всички тези лични данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани неограничено териториално и/или временно от Printery, техните филиали и сътрудници за разработване и/или развитие от Printery, техните филиали и сътрудници на дейности като, но не само, търговски дейности, промоция на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии , административни, развойни, пазарни проучвания, статистика, проследяване и наблюдение на продажбите и потребителското поведение. Също така, Купувачът дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че тези лични данни могат да бъдат прехвърляни (възлагани) от Printery както на нейни филиали, така и на други/други лица в страната.

14.4. С прочитането на документа вие сте се запознали с факта, че ви се гарантират правата, предвидени от закона, а именно правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на противопоставяне, правото да не бъдете субект на индивидуално решение, правото на правосъдие в случай на нарушаване на правата, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни.

14.5. Въз основа на писмена заявка, с дата, подпис и изпратена на адрес: str Victoriei 292/A, Negresti-Oas, окръг Сату Маре, на вниманието на SC Bud Junior SRL, можете да тренирате безплатно за една заявка. годишно, за да потвърдите дали вашите лични данни се обработват или не.

14.6. Въз основа на писмено искане, с дата, подпис и изпратено на адрес: str Victoriei 292/A, Negresti-Oas, окръг Сату Маре, на вниманието на SC Bud Junior SRL, можете да упражните правото да се намесите в данните, в зависимост от случая:
14.6.1. коригиране, актуализиране, блокиране или изтриване на данни, чиято обработка не е в съответствие със Закон 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното разпространение на такива данни, особено непълни или неточни данни;
14.6.2. трансформирането в анонимни данни на данни, чиято обработка не е в съответствие със Закон 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни;
14.6.3. уведомяването на трети страни, на които са били разкрити данните, ако това уведомяване не се окаже невъзможно или не включва усилие, непропорционално на легитимния интерес, което може да бъде увредено.

14.7. Също така Printery може да предостави личните данни на Купувача на други компании, с които е в партньорство, но само въз основа на ангажимент за поверителност от тяхна страна, с който те гарантират, че тези данни се пазят безопасно и че предоставянето на тази лична информация е се извършва съгласно действащото законодателство, както следва: доставчици на маркетингови услуги, куриерски, платежни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите Стоки на пазара, застрахователи.

14.8. Личната информация на Купувача може да бъде предоставена и на Главна прокуратура, полиция, съдилища и други компетентни държавни органи, въз основа и в рамките на законовите разпоредби и в резултат на изрични искания.

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнение на своите договорни задължения, ако такова неизпълнение в срок и/или по подходящ начин, изцяло или частично, се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, което е извън контрола на страните и което не може да бъде избегнато.

15.2. Ако в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата на настъпването му, посоченото събитие не отшуми, всяка от страните има право да уведоми другата страна за пълното прекратяване на Договора, без която и да е от тях да може да претендира други вреди. към другия.

16. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Това споразумение е предмет на румънското законодателство. Всички спорове, възникнали между Printery и Клиенти / Купувачи, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентните румънски съдилища в град Букурещ.